Ocena towarów przez właściwy organ państwa przeznaczenia

j.motyka.oup@poczta.gum.gov.pl

 

Jeżeli dla danego produktu nie istnieje procedura uprzedniego zezwolenia (tak jest w przypadku wyrobów z metali szlachetnych), przedsiębiorca może rozpocząć jego sprzedaż w innym kraju UE.

Właściwe organy kraju przeznaczenia  (w przypadku wyrobów z metali szlachetnych - organy administracji probierczej) mogą w każdej chwili dokonać oceny towarów,  w celu ustalenia, czy towary są wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Organ zamierzający przeprowadzić ocenę, w przypadku, kiedy jej wynik jest negatywny lub niejednoznaczny,  ma obowiązek:

  • niezwłocznie skontaktować się z zainteresowanym podmiotem gospodarczym i poinformować go o wynikach dokonanej oceny;
  • wskazać towary, które są przedmiotem tej oceny oraz powołać się na odpowiedni krajowy przepis techniczny;
  • poinformować zainteresowany podmiot gospodarczy o możliwości dostarczenia oświadczenia o wzajemnym uznawaniu, zgodnie z art. 4 rozporządzenia, dotyczącego produktów poddanych ocenie. 

 

Jeżeli oświadczenie o wzajemnym uznawaniu nie zostanie dostarczone,  organ dokonujący oceny może zwrócić się do zainteresowanych podmiotów z wnioskiem o:

 

  • podanie informacji o  poddawanych ocenie produktach, takich jak miejsce ich wytworzenia, rodzaj,  nazwa, materiał, z jakiego są wykonane oraz informacji o sposobie ich oznaczenia; 

 

  • poświadczenie faktu zgodnego z prawem wprowadzenia ww. produktów do obrotu w innym państwie członkowskim (można tego dokonać poprzez oświadczenie podmiotu wprowadzającego do obrotu) .

 

 

Po otrzymaniu od organu administracji probierczej wniosku  o przekazanie ww. informacji i  przedłożenie dokumentów,  podmiot gospodarczy powinien mieć co najmniej 15 dni roboczych dostarczenie ich dostarczenie oraz  przekazanie dodatkowych  argumentów lub uwag.

 

Postępowanie dotyczące oceny towarów musi zakończyć się decyzją administracyjną, wydaną w trybie k.p.a.

 

 

do góry