Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu

j.motyka.oup@poczta.gum.gov.pl

 

Rozporządzenie 2019/515  stanowi, że produkt dopuszczony do sprzedaży w jednym kraju członkowskim UE,  jest dopuszczony we wszystkich innych krajach UE.

Producenci towarów, które są lub mają zostać udostępnione na rynku w unijnych państwach członkowskich, mogą do celów wzajemnego uznawania sporządzić dobrowolne oświadczenie o zgodnym z prawem wprowadzeniu do obrotu towarów (zwane dalej „oświadczeniem o wzajemnym uznawaniu”),  w celu wykazania przed właściwymi organami państwa przeznaczenia, że towary zgodnie z prawem wprowadzono do obrotu w innym państwie członkowskim.

Takie dobrowolne oświadczenie własne umożliwia producentom, importerom i dystrybutorom wykazanie właściwym organom, że ich towary są zgodne z przepisami obowiązującymi w innym kraju UE, w którym są już sprzedawane.

Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu obejmuje towary „niezharmonizowane" wszelkiego rodzaju, czyli towary, które nie są objęte unijnymi przepisami, dla których określono wspólne wymogi. Do grupy takich towarów należą m.in. wyroby z metali szlachetnych, ale w praktyce na ogół trafiają do obrotu na terytorium RP bez tego rodzaju oświadczeń, na podstawie honorowanych na naszym rynku oznaczeń (cechy probiercze innych krajów członkowskich UE). 

 

Podmioty gospodarcze, które podpisują oświadczenie o wzajemnym uznawaniu lub jego część, ponoszą pełną odpowiedzialność za treść i dokładność informacji, które przedstawiają w oświadczeniu. Takie oświadczenie jest dla wszystkich stron wiążące.

 

Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu można dostarczyć:

  • właściwemu organowi państwa przeznaczenia – w przypadku Polski organami takimi są dyrektorzy Okręgowych Urzędów Probierczych w Warszawie i Krakowie (oświadczenie można złożyć bezpośrednio w OUP lub za pośrednictwem naczelnika wydziału zamiejscowego OUP),
  •  do Punktu Kontaktowego do Spraw Produktów * (PCP  - Product Contact Point) działającego w Ministerstwie  Rozwoju, Pracy i Technologii w formie papierowej lub drogą elektroniczną lub udostępnić online.

*Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 o wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów oraz o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim (Dz.U. z 2020 r., poz. 1454);

Wzór oświadczenia o wzajemnym uznawaniu stanowi załącznik do rozporządzenia 2019/515.

do góry