Zasada wzajemnego uznawania wyrobów z metali szlachetnych

j.motyka.oup@poczta.gum.gov.pl

 

 

W przypadku wyrobów z metali szlachetnych,  poza przepisami ww. rozporządzenia,   w obrocie  obowiązują również  zasady określone  w precedensowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,  między innymi w orzeczeniu wydanym w sprawie C-293/93 (tzw. Houtwipper case), zgodnie z którym : 

 

  • cecha probiercza musi być umieszczona przez niezależny organ;
  • cecha probiercza musi być zrozumiała dla konsumenta;
  • cecha probiercza musi być ekwiwalentna z cechami stosowanymi na obszarze, na którym ma być honorowana.

 

Wzajemne uznawanie cech probierczych zostało także usankcjonowane w krajowych przepisach technicznych, tzn. w art. 4 pkt 1 lit c) ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 roku Prawo probiercze ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1365), zgodnie z którym:

 

wyroby z metali szlachetnych oznaczone cechami probierczymi, na podstawie których dopuszczono wyroby z metali szlachetnych do obrotu w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Republice Turcji

mogą być wprowadzone do obrotu i być przedmiotem obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez konieczności spełnienia innych dodatkowych wymogów.

do góry