Deklaracja dostępności

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej OUP w Warszawie i strony internetowej BIP OUP w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 2018.01.01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-09.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre artykuły nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu,
 • zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej część chodzi,
 • wskazanie dogodnej formy udzielenia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia informacji niedostępnej w formie alternatywnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania:

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynków Okręgowego Urzędu Probierczego (OUP) w Warszawie i podległych wydziałów zamiejscowych:

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie - Sekretariat oraz Wydział Budżetowy znajdują się w wielokondygnacyjnym, zabytkowym budynku Głównego Urzędu Miar.

1. Adres: ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa.
2. Opis dostępności wejścia do budynku do Sekretariatu oraz Wydziału Budżetowego:
 • Wejście do Sekretariatu oraz Wydziału Budżetowego znajduje się od strony podwórza budynku, usytuowane na prawo od wejścia głównego do urzędu, w oddzielnej klatce schodowej, jest ono niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wejście posiada wąskie, wysokie schody, drzwi otwierane są ręcznie;
 • Budynek GUM, w którym znajdują się pomieszczenia Sekretariatu i Wydziału Budżetowego jest budynkiem zabytkowym co oznacza, że wszelkie zmiany architektoniczne i budowlane mogą być wykonane tylko za zgodą uprawnionego Konserwatora Zabytków i nie ma w tej chwili możliwości zamontowania platform, krzeseł, czy innych elementów, które byłyby pomocne dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dwie windy: towarową i osobową. Do osobowej nie ma bezpośredniego dostępu z poziomu 0. Jedyną drogą dla osób niepełnosprawnych jest przejazd przez trzy dziedzińce do windy towarowej;
 • Wejście do urzędu oznaczone jest tablicami informacyjnymi;
 • Za wejściem do urzędu znajduje się klatka schodowa prowadząca do Sekretariatu (poziom +1) i Wydziału Budżetowego (poziom +2);
 • W celu dojścia do pomieszczeń Sekretariatu i Wydziału Budżetowego, należy skierować się schodami na pierwsze oraz drugie piętro.

3. Opis dostępności przedsionka, poczekalni, schodów i wind:

 • Klatka schodowa: niedostępna dla osób postronnych, w celu wejścia do klatki schodowej należy telefonicznie skontaktować się z pracownikiem urzędu;
 • Dojście z klatki schodowej przez ręcznie otwierane drzwi, z kontrolą dostępu do Sekretariatu;
 • Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami;
 • Brak możliwości wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje;
 • Winda na wyższe kondygnacje: brak.

4. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne):

 • Platforma: brak;
 • Pochylnia: brak;
 • Pętla indukcyjna: brak;
 • Toaleta: dostępna na życzenie, w pomieszczeniach urzędu;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Przed budynkiem GUM przy ul. Elektoralnej występują ogólnodostępne miejsca dla osób niepełnosprawnych w miejskiej strefie płatnego parkowania. Parkingi wewnętrzne GUM przeznaczone są przede wszystkim dla pojazdów służbowych GUM, Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie, Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie oraz pracowników tych urzędów, a także dla różnego rodzaju dostaw, ekip serwisowych oraz klientów dostarczających duże ilości wyrobów. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim) jest w całości dostosowane.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

 • Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku urzędu.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

8. Zgłoszenia wyrobów z metali szlachetnych do badania i oznaczania cechami probierczymi:

 • Wyroby z metali szlachetnych można zgłosić do urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej.

9. Inne informacje można uzyskać:

     budzet.oup.warszawa@poczta.gum.gov.pl

 • faksem: +48 22 620 33 94;
 • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonów:
 • : +48 22 581 91 43;

Wydział Budżetowy: +48 22 581 91 90  

 

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie - Wydział Nadzoru, Wydział Techniczny i Laboratorium Analiz Chemicznych znajdują się w wielokondygnacyjnym, zabytkowym budynku Głównego Urzędu Miar.

1. Adres: ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa.

2. Opis dostępności wejścia do budynku do Wydziału Nadzoru, Wydziału Technicznego oraz Laboratorium Analiz Chemicznych:

 • Wejście główne do pomieszczeń urzędu probierczego jest umiejscowione w bramie wejściowej zlokalizowanej od ul. Elektoralnej 2, jest ono niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wejście posiada schody, drzwi otwierane są ręcznie. Za wejściem do urzędu, w korytarzu, znajduje się posterunek ochrony i jednocześnie punkt rejestracji klientów.
 • Wchodzący do urzędu klient jest zobowiązany do odnotowania swojej wizyty w urzędzie w „Księdze wejść”. Klient otrzymuje numerowaną kartę, która uprawnia do przebywania w poczekalni urzędu oraz przechodzenie korytarzem oraz klatką schodową na I piętro. Kartę należy zwrócić ochronie przy wychodzeniu z urzędu.
 • Budynek GUM, w którym znajduje się siedziba OUP jest budynkiem zabytkowym co oznacza, że wszelkie zmiany architektoniczne i budowlane mogą być wykonane tylko za zgodą uprawnionego Konserwatora Zabytków i nie ma w tej chwili możliwości zamontowania platform, krzeseł, czy innych elementów, które byłyby pomocne dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dwie windy: towarową i osobową. Do osobowej nie ma bezpośredniego dostępu z poziomu „0”. Jedyną drogą dla osób niepełnosprawnych jest przejazd przez trzy dziedzińce do windy towarowej;
 • Wejście do urzędu oznaczone jest tablicami informacyjnymi;
 • Na parterze znajdują się pomieszczenia Wydziału Nadzoru OUP, do których można wejść w towarzystwie pracownika urzędu. Klienci obsługiwani są w oddzielnym, przystosowanym do tego celu pomieszczeniu;
 • W celu dojścia do pomieszczeń Wydziału Technicznego OUP, należy skierować się schodami na pierwsze piętro;
 • Laboratorium Analiz Chemicznych znajduje się w głębi budynku na pierwszym piętrze, zgłoszenia materiału do analiz odbywa się na stanowisku przyjęć;
 • Stanowiska do przyjmowania oraz wydawania wyrobów z metali szlachetnych znajdują się w holu na pierwszym piętrze i oddzielone są szklanymi, antywłamaniowymi szybami;  w pomieszczeniu na pierwszym piętrze, gdzie mogą przebywać klienci urzędu znajdują się tablice informacyjne stolik oraz krzesła.

3. Opis dostępności przedsionka, poczekalni, schodów i wind:

 • Przedsionek na poziomie 0 oraz +1: dostępny;
 • Dojście z klatki schodowej przez ręcznie otwierane drzwi do poczekalni, w której znajdują się stanowiska do obsługi klientów;
 • Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami;
 • Brak możliwości wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje;
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach;
 • Winda na wyższe kondygnacje: brak.

4. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne):

 • Platforma: brak;
 • Pochylnia: brak;
 • Zestaw głośnomówiący;
 • Pętla indukcyjna: brak;
 • Toaleta: dostępna na życzenie, w pomieszczeniach urzędu;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Przed budynkiem GUM przy ul. Elektoralnej występują ogólnodostępne miejsca dla osób niepełnosprawnych w miejskiej strefie płatnego parkowania. Parkingi wewnętrzne GUM przeznaczone są przede wszystkim dla pojazdów służbowych GUM, Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie, Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie oraz pracowników tych urzędów, a także dla różnego rodzaju dostaw, ekip serwisowych oraz klientów dostarczających duże ilości wyrobów. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim) jest w całości dostosowane.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

 • Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku urzędu.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

8. Zgłoszenia wyrobów z metali szlachetnych do badania i oznaczania cechami probierczymi:

 • Wyroby z metali szlachetnych można zgłosić do urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej.

9. Inne informacje można uzyskać:

lab.oup.warszawa@poczta.gum.gov.pl

wn.oup.warszawa@poczta.gum.gov.pl

 • faksem: +48 22 620 33 94;
 • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonów:

stanowisko obsługi interesantów: +48 22 581 91 80;

laboratorium analiz przybliżonych: +48 22 581 94 77

 

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie - Wydział Zamiejscowy w Białymstoku znajduje się w wielokondygnacyjnym budynku okręgowego urzędu miar. Wydział w całości umiejscowiony jest na drugim piętrze budynku.

1. Adres: ul. Mikołaja Kopernika 89, 15-396 Białystok

2. Opis dostępności wejścia do budynku:

 • Do budynku są dwa wejścia. Wejście główne od strony ulicy Mikołaja Kopernika i wejście od strony parkingu wewnętrznego z tyłu budynku. Dodatkowo jest możliwe wejście  automatycznie otwierane drzwi garażowe.  Naczelnik urzędu probierczego nie posiada pilota do drzwi garażowych;
 • Pracownicy i klienci urzędu probierczego korzystają z wejścia głównego od strony ulicy Mikołaja Kopernika;
 • W celu dojścia do pomieszczeń wydziału zamiejscowego urzędu probierczego, należy od wyjścia głównego na parterze budynku  skierować się w lewo na   klatkę schodową, następnie schodami na drugie piętro, gdzie znajduje się siedziba urzędu. Przejście do urzędu probierczego jest aktualnie  dodatkowo  wyznaczone przy pomocy taśm   i słupków z informacjami;
 • Na poczekalni znajdują się krzesła i  dwa stoły dostępne dla klientów. Na ścianie umieszczono tablicę ogłoszeń   oraz wizerunki cech probierczych i klauzulę informacyjną.  Poczekalnia jest wyposażona w okienko podawcze zabezpieczone szybą kuloodporną;
 • Pracownicy urzędu miar  korzystają z wejścia od strony parkingu wewnętrznego;
 • Przy żadnym z wejść nie ma pochylni po której można przejechać wózkiem inwalidzkim. Do budynku prowadzą schody. Drzwi otwierają się ręcznie. Drzwi są wyposażone  w automatyczny zamek, który uruchamia się po godzinach pracy urzędu;
 • Posesja ogrodzona jest płotem z przęseł metalowych. W ogrodzeniu są dwie bramki . Jedna , od strony parkingu, jest zamykana automatycznie po godzinach otwarcia urzędu. Druga, od chodnika przylegającego do ul. Mikołaja Kopernika jest zamykana na klucz po godzinach pracy urzędu. Od strony ul. Metrologów jest brama wjazdowa na parking wewnętrzny,   uruchamiana automatycznie ,   dla pracowników i klientów obu urzędów.   Naczelnik urzędu probierczego dysponuje pilotem do bramy wjazdowej. Trzech pracowników urzędu probierczego dysponuje kluczami do głównych  drzwi wejściowych i kartami dostępu do zamka automatycznego.

3. Opis dostępności przedsionka, poczekalni, schodów i wind:

 • Przedsionek na poziomie +2: dostępny;
 • Klatka schodowa jest oznaczona zgodnie z obowiązującymi normami;
 • Brak możliwości wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje;
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach;
 • Winda na wyższe kondygnacje: brak.

4. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne):

 • Platforma: brak;
 • Zestaw głośnomówiący na stanowisku obsługi interesantów;
 • Pętla indukcyjna: brak;
 • Toaleta: dostępna  na  drugim piętrze budynku;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.
 • Na każdej kondygnacji umieszczono schemat  graficzny kondygnacji.

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Osoby z niepełnosprawnościami  nie mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed wejściem do budynku urzędu - wjazd od ulicy Kopernika;
 • Brak miejsca postojowego specjalnie wydzielonego i oznaczonego.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

 • Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku urzędu.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

8. Zgłoszenia wyrobów z metali szlachetnych do badania i oznaczania cechami probierczymi:

 • Wyroby z metali szlachetnych można zgłosić do urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej.

9. Inne informacje można uzyskać:

 

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie - Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy znajduje się w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 16. Wydział w całości umiejscowiony jest na parterze budynku.

1. Adres: ul. Zygmunta Augusta 16, 85-082 Bydgoszcz.

2. Opis dostępności wejścia do budynku:

 • Wejście do siedziby urzędu znajduje się od ulicy, jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wejście posiada schody oraz pochylnię, do budynku można przejechać wózkiem inwalidzkim, drzwi otwierane są ręcznie;
 • Za wejściem do budynku znajduje się hol, a w nim pomieszczenie ochrony budynku oraz informacja;
 • W celu dojścia do pomieszczeń wydziału zamiejscowego urzędu probierczego, należy skierować się w prawo, za pomieszczeniem ochrony, dalej korytarzem do oznaczonej tablicą siedziby urzędu, która znajduje się po lewej stronie korytarza;
 • Stanowisko do przyjmowania oraz wydawania wyrobów z metali szlachetnych znajduje się w korytarzu, oddzielone jest szklaną, antywłamaniową szybą; obok stanowiska  znajdują się tablice informacyjne.

3. Opis dostępności przedsionka, poczekalni schodów i wind:

 • Przedsionek na poziomie 0: dostępny.
 • Dojście/dojazd wózkiem bezpośrednio do poczekalni oraz okienka, przy którym obsługiwani są klienci;
 • Schody: brak;
 • Winda: brak.

4. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne):

 • Platforma: brak;
 • Pochylnia: tak;
 • Zestaw głośnomówiący;
 • Pętla indukcyjna: brak;
 • Toaleta: dostępna na życzenie klienta;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed wejściem do budynku urzędu;
 • Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim) jest w całości dostosowane.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

 • Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku urzędu.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

8. Zgłoszenia wyrobów z metali szlachetnych do badania i oznaczania cechami probierczymi:

 • Wyroby z metali szlachetnych można zgłosić do urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej.

9. Inne informacje można uzyskać:

 

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku znajduje się w budynku Okręgowego Urzędu Miar, Wydział w całości umiejscowiony jest na parterze budynku.

1. Adres: ul. Polanki 124C, 80-308 Gdańsk

2. Opis dostępności wejścia do budynku:

 • Wejście do siedziby urzędu znajduje się od strony parkingu, jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wejście nie posiada schodów, do budynku można przejechać wózkiem inwalidzkim, drzwi otwierane są ręcznie;
 • Za wejściem do budynku znajduje się duży przedsionek; na prawo od przedsionka usytuowane jest pomieszczenie przystosowane do przyjmowania klientów urzędu;
 • Stanowiska do przyjmowania oraz wydawania wyrobów z metali szlachetnych oddzielone są szklanymi, antywłamaniowymi szybami;  w pomieszczeniu gdzie mogą przebywać klienci urzędu znajdują się tablice informacyjne oraz krzesła.

3. Opis dostępności przedsionka, poczekalni schodów i wind:

 • Przedsionek na poziomie 0: dostępny;
 • Dojście/dojazd wózkiem bezpośrednio do poczekalni oraz okienek, przy których obsługiwani są klienci;
 • Schody: brak;
 • Winda: brak.

4. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne):

 • Platforma: brak;
 • Pochylnia: brak;
 • Zestaw głośnomówiący;
 • Pętla indukcyjna: brak;
 • Toaleta: dostępna w pomieszczeniach urzędu miar;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed wejściem do budynku urzędu - wjazd od ulicy Polanki;
 • Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, wymalowana koperta) jest w całości dostosowane.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

 • Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku urzędu.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

8. Zgłoszenia wyrobów z metali szlachetnych do badania i oznaczania cechami probierczymi:

 • Wyroby z metali szlachetnych można zgłosić do urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej.

9. Inne informacje można uzyskać:

 • e-mailem: oup.warszawa.gdansk@poczta.gum.gov.pl;
 • faksem: +48 58 520 31 26;
 • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: +48 58 345 49 52.

 

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie - Wydział Zamiejscowy w Łodzi znajduje się w wielokondygnacyjnym budynku Okręgowego Urzędu Miar. Wydział w całości umiejscowiony jest na trzecim piętrze budynku.

1. Adres: ul. Gabriela Narutowicza 75, 90-135 Łódź.

2. Opis dostępności wejścia do budynku:

 • Wejście główne do siedziby urzędu znajduje się od ul. Tramwajowej od frontu budynku, jest ono dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wejście nie posiada schodów, do budynku można przejechać wózkiem inwalidzkim, drzwi otwierane są ręcznie;
 • Wejście jest wspólne dla klientów urzędu miar oraz urzędu probierczego;
 • Za wejściem do budynku znajduje się przestronny hol, a w nim punkt informacyjny Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, w punkcie informacyjnym można uzyskać połączenie telefoniczne z pracownikiem wydziału zamiejscowego urzędu probierczego;
 • W celu dojścia do pomieszczeń wydziału zamiejscowego urzędu probierczego, należy skierować się w stronę klatki schodowej, następnie schodami na trzecie piętro, dalej korytarzem do oznaczonej tablicą siedziby urzędu;
 • Stanowisko do przyjmowania oraz wydawania wyrobów z metali szlachetnych znajduje się w poczekalni, oddzielone jest szklaną, antywłamaniową szybą, w pomieszczeniu gdzie mogą przebywać klienci urzędu znajdują się tablice informacyjne stolik oraz krzesła.

3. Opis dostępności przedsionka, poczekalni, schodów i wind:

 • Przedsionek na poziomie +3: dostępny.
 • Dojście z klatki schodowej przez korytarz do poczekalni w której znajduje się stanowisko, przy którym obsługiwani są klienci;
 • Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami;
 • Brak możliwości wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje;
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach;
 • Winda na wyższe kondygnacje: tak.

4. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne):

 • Platforma: brak;
 • Pochylnia: brak;
 • Zestaw głośnomówiący;
 • Pętla indukcyjna: brak;
 • Toaleta: dostępna na życzenie, w pomieszczeniach urzędu;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym przed budynkiem urzędu.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

 • Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku urzędu.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

8. Zgłoszenia wyrobów z metali szlachetnych do badania i oznaczania cechami probierczymi:

 • Wyroby z metali szlachetnych można zgłosić do urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej.

9. Inne informacje można uzyskać:

 • e-mailem: oup.warszawa.lodz@poczta.gum.gov.pl;
 • faksem: +48 42 679 10 95;
 • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: +48 42 679 10 95; +48 42 678 77 66 wew. 161

 

do góry