Przesłanki ograniczenia zasady wzajemnego uznawania

j.motyka.oup@poczta.gum.gov.pl

 

Zasada wzajemnego uznawania nie ma charakteru bezwzględnego. Państwa członkowskie mogą ograniczyć wprowadzanie do obrotu towarów, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu w innym państwie  członkowskim w przypadku gdy takie ograniczenia są uzasadnione względami określonymi w art. 36 TFUE* lub innym nadrzędnym interesem publicznym uznanym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze swobodnym przepływem towarów, a także gdy ograniczenia te są proporcjonalne do realizowanego celu.

Rozporządzanie 2019/515  nakłada obowiązek wyraźnego uzasadnienia przyczyny ograniczenia lub odmowy dostępu do rynku.

Wprowadzanie zakazów lub ograniczeń nie może się opierać na arbitralnej (nieuzasadnionej) decyzji powodującej dyskryminowanie lub pośrednie ograniczanie wymiany handlowej między państwami członkowskimi.

Ewentualny brak zgody na wprowadzenie towaru na rynek może nastąpić, gdy władze danego państwa zamierzają podjąć środki ograniczające w odniesieniu do danego produktu zgodnie z krajowymi przepisami technicznymi.

Jednak taki zakaz wprowadzenia na rynek musi być uzasadniony i zgodny z zasadą proporcjonalności.

 

*Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rzym 1957.03.25. (Dz. U. 2004. Nr 90, poz. 864)

 Art. 36. – [Przesłanki dopuszczające ograniczenia]

Postanowienia artykułów 34 i 35 nie stanowią przeszkody w stosowaniu zakazów lub ograniczeń przywozowych, wywozowych lub tranzytowych, uzasadnionych względami moralności publicznej, ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub ochrony roślin, ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej, bądź własności przemysłowej i handlowej. Zakazy te i ograniczenia nie powinny jednak stanowić środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu między państwami członkowskimi.

do góry