Zalecenia dotyczące postępowania w okresie stanu pandemii SARS-COV-2

 

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami oraz wytycznymi postępowania dla pracowników OUP w Warszawie, wydziałów zamiejscowych oraz wszystkich osób współpracujących.

1.   Przed wyjściem do pracy:

 1. Dbaj o zdrowie własne i współpracowników.
 2. Nie bagatelizuj symptomów wskazujących na pogorszenie stanu zdrowia, niezależnie od ich przyczyn.
 3. Wykonuj regularnie pomiar temperatury ciała.
 4. W przypadku stwierdzenia u siebie objawów typowych dla zakażenia koronawirusem (gorączka, duszności, osłabienie, kaszel, bóle mięśni):
 1. skonsultuj się ze swoim lekarzem rodzinnym lub stacją Sanepidu,
 2. powiadom przełożonego i utrzymuj z nim kontakt,
 3. pozostań w domu czekając na decyzję lekarza lub służb sanitarnych.

 

2.   W chwili wchodzenia do budynku Urzędu – rozpoczęcia pracy:

 1. Zdezynfekuj dłonie dostępnymi przy wejściu środkami do dezynfekcji.
 2. Trzymaj dystans (1,5 – 2 m) od innych pracowników, szczególnie podczas pobierania kluczy, narzędzi pracy oraz podpisywania listy obecności.

 

 

3.    Podczas pracy:

 1. Dbaj o higienę własną i stanowiska pracy – przestrzegając zaleceń służb sanitarnych (częsta dezynfekcja dłoni, używanie środków ochrony osobistej, wietrzenie pomieszczeń, itp.).
 2. Utrzymuj dystans w relacjach z współpracownikami i klientami Urzędu.
 3. O ile to możliwe stosuj środki ochrony osobistej w relacjach z klientami (maseczka, przyłbica, rękawiczki).
 4. Pozostaw w kwarantannie na co najmniej 24 godziny otrzymane z zewnątrz przesyłki, korespondencję i pakiety zawierające wyroby z metali szlachetnych, o ile ich załatwienie nie jest pilne.
 5. Ogranicz do minimum przyjmowanie gości – interesantów w pomieszczeniach służbowych Urzędu. 

 

4.   W przypadku wystąpienia objawów typowych dla SARS-CoV-2 w miejscu pracy:

 1. Ogranicz całkowicie kontakt osobisty z innymi pracownikami na terenie Urzędu.
 2. Powiadom telefonicznie przełożonego o stanie swojego zdrowia oraz utrzymuj z nim kontakt.
 3. Udaj się możliwie najkrótszą drogą do wskazanego pomieszczenia.
 4. Skontaktuj się z lekarzem rodzinnym i członkami najbliższej rodziny.
 5. Oczekuj w odosobnionym miejscu na działanie służb sanitarnych.

 

5.   Postępowanie przełożonego w sytuacji opisanej w pkt. 4:

 1. W sposób spokojny i opanowany wspieraj pracownika i kieruj jego działaniem zgodnie z przyjętą procedurą.
 2. Utrzymuj kontakt telefoniczny i monitoruj stan zdrowia chorego.
 3. Powiadom o zdarzeniu Dyrektora Urzędu.
 4. Zabezpiecz miejsce pracy pracownika przed dostępem innych osób przez co najmniej 72 godziny.
 5. W uzgodnieniu z Dyrektorem Urzędu poinformuj Sanepid lub inne służby ratunkowe oraz pozostałych pracowników o zagrożeniu.
 6. Wytypuj pracowników, którzy mieli bezpośredni kontakt z osobą zakażoną i ogranicz ich poruszanie się po Urzędzie.
 7. Sporządź listę wyżej wymienionych osób dla potrzeb Sanepidu, określając: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, krótki opis formy kontaktu.
 8. Postępuj zgodnie z poleceniami przełożonych i wytycznymi służb sanitarnych.

 

6.   Postępowanie Dyrektora Urzędu w przypadku otrzymania informacji o podejrzeniu zakażenia pracownika OUP w Warszawie w miejscu pracy:

 1. Potwierdź informację w rozmowie z bezpośrednim przełożonym pracownika lub telefonicznie z samym pracownikiem w przypadku gdy informacja pochodzi z innego źródła.
 2. Poleć przełożonemu pracownika:
  • utrzymywanie kontaktu telefonicznego z podwładnym i monitorowanie stanu jego zdrowia;
  • odizolowanie pracownika w odosobnionym miejscu;
  • zabezpieczenie miejsca pracy pracownika przed dostępem innych osób;
  • wytypowanie osób, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną i ograniczenie ich poruszania się po terenie Urzędu;
  • sporządzenia listy wytypowanych osób na potrzeby Sanepidu zgodnie z ust. 5, pkt 7;
  • monitorowanie stanu zdrowia pozostałych pracowników w komórce organizacyjnej.
 3. Powiadom Sanepid lub inne służby sanitarne o podejrzeniu zakażenia pracownika w miejscu pracy i postępuj zgodnie z ich zaleceniami;
 4. Przekaż informację o podejrzeniu zakażenia do wiadomości wszystkich pracowników Urzędu,  a w przypadku gdy pracownik miał kontakt z osobami z poza Urzędu  również do wiadomości tych osób.
 5. Skieruj pracowników, który mieli bezpośredni kontakt z zakażonym na pracę zdalną do czasu otrzymania wyników testu na SARS-CoV-2 lub podjęcia decyzji przez Sanepid o kwarantannie.
 6. Po upływie co najmniej 72 godzin, zleć przeprowadzenie przez firmę zewnętrzną dezynfekcji pomieszczeń, w których przebywał zakażony.

 

do góry